Facebook Thai Real Estate Business School (TREBS) Thai Appraisal Foundation AREAGuru
 
ความเป็นมาของโครงการ Real Estate Index (REI)
          จากภาวะความผันผวนขึ้น-ลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา ได้ให้ข้อสรุปสำคัญแก่ทุกฝ่ายว่า ข้อมูลมีความสำคัญกับความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง และความสำเร็จหรือไม่ของโครงการหนึ่ง ๆ ล้วนส่งผลต่อธุรกิจอื่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างชัดเจน
          ที่ผ่านมาข้อมูลต่าง ๆ ยังมีความหมายไม่ชัดเจน เช่น โครงการที่ขออนุญาตจัดสรรหลายแห่งไม่ได้ดำเนินการ ในทางตรงกันข้ามโครงการหลายแห่งเปิดการขายในตลาดโดยไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ขายโดยไม่ได้โฆษณา โฆษณาโดยไม่ได้เปิดขาย หรือเปิดขายจำนวนหรือประเภทสินค้าแตกต่างไปจากที่โฆษณา
          ความชัดเจนของข้อมูลเพื่อการวางแผนที่แท้จริง จึงจะได้จากการสำรวจภาคสนามอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ดังนั้นโครงการ REI ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมานับสิบปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 จึงได้เริ่มสมัครสมาชิกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ
 
 องค์ประกอบของโครงการ REI
          ตามโครงการ Real Estate Index REI นี้ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 4 กลุ่มหลักคือ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรร) พาณิชยกรรม (อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า มินิออฟฟิศ) อุตสาหกรรม (นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม มินิแฟคตอรี่) และการพักผ่อน (รีสอร์ท สวนเกษตร สนามกอล์ฟ) รวมทั้งหมด 20 ประเภท
          สำหรับพื้นที่ครอบคลุมคือทั่วประเทศ แต่สำหรับการสำรวจภาคสนามถึงที่ตั้งโครงการส่วนมากจะดำเนินการทุกแห่งในภาคมหานคร (9 จังหวัดหลัก อันได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด และบางส่วนของอยุธยา นครนายกและฉะเชิงเทรา) โดยจะสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ทุกแห่ง ซึ่งสมาชิกจะได้เห็นสภาพที่แท้จริงของโครงการในช่วงเปิดตัวใหม่ และนอกจากนี้สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทในภาคมหานคร (ซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% ของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ) ยังจะทำการสำรวจ-รายงานสถานการณ์การปีละ 2 ครั้งอีกด้วย
 
การรายงาน และเอกสารรายงานการสำรวจ
รายการที่ 1 การรายงานสถานการณ์โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่รายเดือนทาง E-mail: เป็นการสรุปผลการสำรวจโครงการเกิดใหม่ทุกเดือน ประกอบด้วย บทวิเคราะห์-แผนที่รวมแสดงที่ตั้งโครงการโดยสังเขป-รายชื่อโครงการเกิดใหม่ในเดือนนั้น-ตารางและแผนภูมิประกอบ รวมประมาณ 10 หน้า จัดส่งภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไปทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยในส่วนที่เป็นบทวิเคราะห์จัดทำเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
รายการที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการเกิดใหม่รายเดือน (2 หน้า/โครงการ)+ ภาพถ่าย ผัง แผนที่สี่สี ~30โครงการ : เป็นการรายงานผลการสำรวจโครงการเกิดใหม่ทุกเดือน ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ ชื่อที่อยู่ สำนักงานใหญ่บริษัทที่พัฒนาโครงการนั้น ชื่อสถาบันที่ปล่อยสินเชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ขนาดที่ดินของโครงการ ของแบบบ้านแต่ละแบบ ราคาแต่ละแบบ สาธารณูปโภค และความคิดเห็นของนักวิจัย พร้อมภาพถ่ายสีโครงการ แผนที่ตั้งรายโครงการ ผังโครงการ รายงาน 2 หน้าต่อโครงการ รวมบทวิเคราะห์-แผนที่รวมแสดงที่ตั้ง-ตารางและแผนภูมิประกอบ (ในรายการที่ 1)สำหรับท่านที่สนใจจะได้รับรายงานผลการสำรวจเฉพาะโครงการเป็นรายโครงการ พร้อมสำเนาเอกสารเสนอขาย หรือbrochure (ถ้ามี) ก็สามารถรับเพิ่มเติมได้ ตามหมายเหตุที่ 2
รายการที่ 3 ผลการสำรวจตลาดโครงการที่อยู่อาศัยรอบใหญ่ปีละ 2 ครั้งในช่วงกลางปีและปลายปี ซึ่งในแต่ละครั้งของการสำรวจ จะครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายอยู่ในท้องตลาดมากกว่า1,000 แห่ง ในรายงานจะประกอบด้วย บทวิเคราะห์ แผนที่ แผนภูมิ ตารางและอื่น ๆ รวมประมาณ 200 หน้าต่อรายงานแต่ละครั้ง
 
การนำเสนอรายงาน
          ในทุกรอบครึ่งปี AREA จะจัดสัมมนาแบบ Exclusive สำหรับสมาชิกในรายการที่ 3 นี้เพื่อนำเสนอผลเกี่ยวกับผลการศึกษา โดยสรุปผลทั้งการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เปิดตัวใหม่รายเดือนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาและสถานการณ์การขายของโครงการที่อยู่อาศัยรายครึ่งปี สมาชิกจะสามารถซักถามกับคณะนักวิจัยได้โดยตรง งานสัมมนานี้จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมและมกราคมของทุกปี
 
ตัวอย่างการรายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์(REI)
          รายงานย่อฉบับนี้ออกทุกเดือนโดยรายงานภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลและหน่วยงานที่ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลเพื่อการวางแผนเป็นสำคัญสถานการณ์เดือนธันวาคม 2546 ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่เฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยไม่พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเลย โดยมีจำนวนหน่วยรวมไม่มาก เพียง 1,404 หน่วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการโดยรวม กลับสูงถึง 5,907 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะราคาขายค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 4.207 ล้านบาท) จะสังเกตได้ว่า ไม่มีหน่วยขายใหม่ใด ๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 1.0 ล้านบาทเลย หน่วยขายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป รวมมูลค่าได้มากถึง 60% ของทั้งหมด (3,573 ล้าน จากมูลค่ารวม 5,907 ล้านบาท) โดยหน่วยขายที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาทนั้น ราคาเฉลี่ยสูงถึง 9.329 ล้านบาททีเดียว
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่นั้น จะพบว่า เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เช่น บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์, มั่นคงเคหะการ, ชาญอิสระดีเวล็อปเม้นท์, และ แสนศิริ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า บมจ. แสนศิริ เปิดตัวโครงการอาคารชุดที่มีมูลค่าสูงมากทีเดียว รวมทั้งบ้านเดี่ยวราคาแพงที่เปิดตัวโดย บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ และ บมจ.ชาญอิสระดิเวล็อปเม้นท์
          อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมนี้ ทาง REI ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกถึง 17 โครงการ ซึ่งตามตารางที่ 3 นั้น ได้แสดงชื่อโครงการ และที่ตั้งโดยสังเขปไว้ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่า มีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่เมื่อเปิดตัวจริง จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไปสรุปการเปิดตัวโดยรวมมกราคม - ธันวาคม 2546
          ในปี 2546 ที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด โดยมีจำนวนหน่วยรวมกัน 42,994 หน่วย ซึ่งยังไม่มากนัก เมื่อเทียบกับช่วง "บูม" ก่อนปี 2541 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการแล้ว จะน่าตกใจมาก เพราะมีมูลค่ารวมกันถึง 119,454 ล้านบาท และโดยเฉลี่ยแล้วมูลค่าหน่วยหนึ่งสูงถึง 2.778 ล้านบาททีเดียว
          ในจำนวนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่น (ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย) อันได้แก่ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม และรีสอร์ตต่าง ๆ เพียง 9,726 ล้านบาท หรือ 8% เท่านั้น แสดงว่าอสังหาริมทรัพย์ภาคอื่นยังไม่ฟื้นตื่นตัวนัก จะสังเกตได้อีกว่า บ้านเดี่ยวมีสัดส่วนมูลค่าสูงถึง 68,397 ล้านบาทหรือ 57%
ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2
ค่าสมาชิก
 
รายงาน Real Estate Index (แบบเต็มรูปแบบ) 60,000 บาท
ท่านจะได้รับ
- รายงานด่วนจัดส่งทาง Email ทุกเดือน 20,000 บาท
- รายงานโครงการเปิดตัวใหม่รายเดือน* ทุกเดือน 48,000 บาท
      ทุกเดือนมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเปิดใหม่ประมาณ 30-40 โครงการทั่วประเทศ ในรายงานนี้ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละโครงการในรูปแบบ fact sheet โครงการละ 2 หน้า ประกอบด้วยภาพถ่ายผังและลักษณะทรัพย์สิน พร้อมด้วยบทวิเคราห์เปรียบเทียบรายเดือน (รายงานหนาประมาณ 100 หน้า จัดทำเป็น 2 ภาษาทั้งหมด)  
- รายงานสถานการณ์รายครึ่งปีพร้อมเข้าร่วมสัมมนาครึ่งปี 2 ครั้ง 20,000 บาท
     ในทุกรอบ 6 เดือน โครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 1,000 แห่งทั่ว กทม.และปริมณฑล ได้รับการสำรวจถึงที่ตั้งโครงการทุกแห่ง เพื่อใช้สำหรับการประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงของตลาดประกอบการวางแผนและนโยบายการพัฒนาที่ดิน การอำนวยสินเชื่อ ตลอดจนการวางแผนระดับจุลภาคและมหภาคอื่น ๆ (รายงานหนาประมาณ 400 หน้า แผนภูมิและตารางต่าง ๆ จัดทำ 2 ภาษา)  
ราคาเต็ม 88,000 บาท
รายงาน Real Estate Index
(แบบไม่มีรายงานโครงการเปิดตัวใหม่รายเดือน)
30,000 บาท
- รายงานจัดส่งทาง Email ทุกเดือน
20,000 บาท
- รายงานสถานการณ์รายครึ่งปีพร้อมเข้าร่วมสัมมนาครึ่งปี 2 ครั้ง 20,000 บาท
ราคาเต็ม 40,000 บาท
ราคาขายปลีก
- รายงานเปิดตัวใหม่รายเดือน (เล่มปัจจุบัน) เล่มละ
5,000 บาท
- เล่มรายเดือน (เล่มย้อนหลัง) เล่มละ 3,000 บาท
- รายงานสถานการณ์รายครึ่งปี เล่มละ 9,000 บาท
- การเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 1 ท่าน/หน่วยงาน ท่านละ (ไม่รวมรายงาน) 5,000 บาท
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น
- สำเนาโบรชัวร์ (ขาว/ดำ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการละ 300 บาท
(กรณี print โบรชัวร์สี่สี เพิ่มหน้าละ 20 บาท)
- การสำรวจภาคสนามโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการละ 2,000 – 5,000 2,000 - 5,000 บาท
 

ติดต่อ
     ติดต่อขอรับเป็นสมาชิก Real Estate Index พร้อม full text ตารางรายละเอียดและแผนที่ประกอบ ได้ที่ คุณภูวนัย AREA โทร. 0.2295.3905 Email: area@area.co.th

ใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร  

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved