Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru

ข้อมูลโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ
- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9

วัตถุประสงค์ในการประเมินค่าทรัพย์สิน

การประเมินค่าทรัพย์สินถือเป็นวิชาชีพที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ
และการเป็นการเสนอความคิดเห็นจากผู้ประเมินที่มีต่อมูลค่า คุณภาพ หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของทรัพย์สิน ซึ่งการประเมินนั้นถือว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อทรัพย์สินในทุก ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว อพาร์ตเมนต์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ดินเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ โดยเหตุผลที่ใช้ในการประเมินนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น
-  การซื้อหรือขายทรัพย์สิน
-  การตัดสินใจลงทุน
-  การซื้อหรือควบรวมกิจการ
-  การร่วมทุน
-  การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
-  การขอสินเชื่อ
-  การประกันภัย
-  การประเมินหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้กับสถาบันการเงิน
-  การเสียภาษี
-  การวัดระดับอัตราความเสี่ยงทรัพย์สินต่อทุนของสถาบันการเงิน
ตามมาตรฐานของ Bank of International Settlements (BIS)
----------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ในการเลือกวิธีที่ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินนั้น จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ซึ่ง AREA ได้ยึดแนวปฏิบัติในทางสากลของการประเมิน และมีการพิจารณาเลือกวิธีที่ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมูลค่าทาง การตลาดอย่างแท้จริง ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
-  วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)
-  วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Comparable Approach)
-  วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach)
-  วิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Analysis)
-  วิธีการตั้งสมมติฐานการพัฒนา (Residual Approach)
-  วิธีการประเมินโดยสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Modelling for Mass Appraisal)
-  หรือนำวิธีต่าง ๆ ข้างต้นมาปรับใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสม

บันทึกการประเมินค่าทรัพย์สิน
ปี พ.ศ. มูลค่ารวม
(พันล้านบาท) 
มูลค่ารวม
(ล้าน US.ดอลลาร์*)
2534 1 69 million
2535 2 97 million
2536 3 127 million
2537 5 204 million
2538 14 572 million
2539 19 755 million
2540 32 990 million
2541 40 991 million
2542 54 1,443 million
2543 66 1,672 million
2544 77 1,724 million
2545 79 1,990 million
2546 82 2,072 million
2547 108 2,690 million
2548 160 4,000 million
2549 210 5,122 million
2550 200 5,882 million
2551 220 6,567 million
2552 375 11,029 million
2553 388 12,019 million
2554 403 12,500 million
2555 463 13,874 million
2556 509 15,200 million
2557 558 16,700 million
2558 600 18,000 million
2559 618 18,540 million
*คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี
2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved