Loading ...รอสักครู่
สัมมนา: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล รุ่นที่ 2
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
พาดูงานนักพัฒนาที่ดินจากสมาคมของเมียนมาร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
บรรยายเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินประเภท Bio-Asset Valuation ณ นคร Nagpur
วันที่ 11-16 สิงหาคม 2560
บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำผังเมืองรวมชัยภูมิ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เป็นที่ปรึกษาจัดทำการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดิน ณ กรุงพนมเปญ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560