หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันอาทิตย์ที่ 23 - อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
เป็นที่ปรึกษาจัดทำการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดิน ณ กรุงพนมเปญ

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาจัดทำการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดิน ด้วยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Computer-assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดย ดร.โสภณ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานด้านนี้หลายครั้งแล้ว
           CAMA เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งละหลายๆ แปลง ซึ่งอาจเป็นพัน เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ แปลง ด้วยการใช้แบบจำลองทางสถิติ โดยเอาราคาตลาดเป็นตัวแปรตามหรือตัวตั้งและมีตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรที่กำหนดราคาตลาดหลายตัวแปร เช่น ขนาดที่ดิน ความกว้าง-ความลึกของแปลงที่ดิน รูปร่างของแปลง สภาพของที่ดิน การใช้ประโยชน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ถนน และสาธารณูปโภคอื่น เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้กำหนดหรือส่งผลต่อราคาที่ดินทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ์กันเองซึ่งจะต้อง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแบบจำลอง
           อนึ่ง ดร.โสภณ เป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่สร้างแบบจำลอง CAMA นี้เมื่อปี 2533 ในการประเมินค่าที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองที่ซอยวัดคู้บอน ถนนรามอินทรา ก.ม.8 ในโครงการที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในคราวนั้นสามารถประเมินให้เจ้าของที่ดินได้มั่นใจว่าราคาที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในขณะที่ดินหลังการจัดรูปที่ดินแต่ละแปลงจะมีขนาดเล็กลงไปบ้างก็ตาม การนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดรูปที่ดินนั่นเอง
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved