อ่าน 1,100 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 11/2551: 26 พฤษภาคม 2551
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เมษายน 2551

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA ของ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (area.co.th) ขอรายงานว่า ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ ซึ่งในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 3 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยจำนวน 23 โครงการ และเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีกจำนวน 1 โครงการ

          โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ทั้ง 24 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 5,528 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 13,852 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้พบว่ามีอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 1,556 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 93 และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อีกจำนวน 364 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 7 ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายทั้งหมด ซึ่งเป็นการพัฒนาในประเภทอาคารชุดตากอากาศเพียง 1 โครงการเท่านั้น และในเดือนนี้มีการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดือนก่อนๆ เนื่องจากเดือนก่อน ๆ ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดจะมีการเปิดตัวมากที่สุด แต่ในเดือนนี้ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คือที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ มากถึง 3,088 หน่วย หรือประมาณ 60% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ซึ่งถือว่าในเดือนนี้เป็นการพัฒนาที่แตกต่างค่อนข้างมาก

          ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ ประเภทบ้านเดี่ยวมีการพัฒนาอยู่จำนวน 1,556 หน่วย หรือประมาณ 28.1% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือประเภทบ้านแฝด มีหน่วยขายจำนวน 408 หน่วย หรือประมาณ 7.4% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเดือนนี้มีการพัฒนาอยู่ค่อนข้างน้อยมาก มีเพียง 243 หน่วย หรือมีอยู่เพียง 1.4% ของจำนวนหน่วยทั้งหมดในเดือนนี้เท่านั้น ซึ่งแสดงว่าที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในปัจจุบันเริ่มลดความร้อนแรงลง หรือส่วนหนึ่ง อาจเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการลดค่าธรรมเนียมด้านภาษี โดยจะมีผลบังคับใช้ 1 ปี นับจากวันประกาศใช้ จึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งหันมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบแทนเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ทัน และสามารถโอนได้ทันตามประกาศนโยบายของภาครัฐ

          เมื่อพิจารณาถึง มูลค่ารวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนเมษายนมีจำนวนทั้งสิ้น 13,852 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 9,901 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 42% ในเดือนนี้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดก็คือบ้านเดี่ยว มีมูลค่าการพัฒนามากถึง 6,901 ล้านบาท หรือประมาณ 50% ส่วนประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาลำดับรองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการจำนวน 3,572 ล้านบาท หรือประมาณ 26% ของมูลค่าทั้งหมด

          ในเดือนนี้บ้านเดี่ยวที่เปิดร้อยละ 63 ของการเปิดขายทั้งหมดเป็นบ้านเดี่ยวที่มีระดับราคาเกิน 5.000 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนทาวน์เฮ้าส์ที่เปิดขายร้อยละ 95 ของการเปิดขายทั้งหมดเป็นทาวน์เฮ้าส์ที่มีระดับราคาไม่เกิน 2.000 ล้านบาท ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนนี้มีแนวโน้มการพัฒนาที่ระดับราคาค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง ราคาขายเฉลี่ยของเดือนนี้มีราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ประมาณ (2.506 ล้านบาทต่อหน่วย) ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.630 ล้านบาทต่อหน่วย ในเดือนนี้พบว่าไม่มีหน่วยขายใหม่ที่มีราคาต่ำกว่า 0.501 ล้านบาทเลย

          ระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยขายมากที่สุดจะอยู่ที่ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขายมากถึง 2,522 หน่วย หรือประมาณ 46% ของหน่วยขายทั้งหมด ที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขาย 885 หน่วย หรือประมาณ 16% ของหน่วยขายทั้งหมด ที่ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขาย 929 หน่วย หรือประมาณ 17% ของหน่วยขายทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 10% จะเป็นหน่วยขายที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยรวมแล้ว ซึ่งราคาขายเฉลี่ยของหน่วยขายที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงเพียง 7.983 ล้านบาท ซึ่งราคาขายเฉลี่ยจะต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาประมาณ 20% (เดือนก่อนราคาเฉลี่ยที่ 10.063 ล้านบาท)

          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีจำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), เมเจอร์ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน), บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

          และในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าไม่มีโครงการใดที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในเลย และมีจำนวน 16 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) เช่นบริเวณถนนนครอินทร์, ถนนราชพฤกษ์, ถนนวงแหวนด้านทิศใต้, ถนนวงแหวน-รามอินทรา, ถนนวัชรพล, ถนนหทัยราษฎร์ และถนนสามวา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกอีกจำนวน 7 โครงการ เช่นถนนเต็มรัก-บางบัวทอง, ถนนรังสิต-นครนายก และถนนลำลูกกา เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการจะเป็นโครงการอาคารชุดตากอากาศที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการในอนาคต

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved