ประมูลที่ดิน 19,541 ตารางวา ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 50/2567: วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             บริษัท ควอลิตี้ อ๊อกชั่น จำกัด (QA) มีความประสงค์เสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสำหรับการพัฒนาทำโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบหรือสำหรับซื้อลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor Development) หรือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทาง QA ได้รับแต่งตั้งให้ทำการประมูลโดยใช้วิธียื่นซองราคาเริ่มต้นที่ 98,000,000 บาท (เก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

            ที่ตั้งที่ดิน: ซอยห้วยเทียน ห่างจากถนนแยก ทล.7 – บ.ปากร่วม (ชบ.1032)  ระยะประมาณ 570 เมตร ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พิกัดทางภูมิศาสตร์:  Lat: 13.059928, Lon: 101.055341 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน: โฉนดที่ดิน 78740 เลขที่ดิน 121 จำนวน 1 โฉนด

 

การยื่นซองประมูล

            ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการประมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนาม กำหนดวันยื่นซองประมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยส่งแบบฟอร์มกลับมา ณ ที่ทำการสำนักงาน บริษัท ควอลิตี้ อ๊อกชั่น จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 5/15 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เมื่อมีการตกลงที่จะขาย ผู้ชนะการประมูลจะต้องลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทันที ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

การประกาศผลประมูล

            ที่ดินแปลงนี้จะขายด้วยวิธีการยื่นซองประมูล โดยผู้ขายจะประกาศผลการประมูล ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับ เจรจาต่อรอง หรือปฏิเสธราคาซื้อขายได้

 

การวางเงินมัดจำ

            ผู้ชนะการประมูลจะต้องลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย และวางเงินมัดจำ จำนวน 20% (ร้อยละ 20) ของราคาซื้อขาย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศผู้ชนะการประมูลลำดับถัดไปหรือไม่ก็ได้

 

ค่าพรีเมียมจากการประมูล

            ผู้ดำเนินการประมูล (บริษัท ควอลิตี้ อ๊อกชั่น จำกัด) จะคิดค่าพรีเมียมจากการประมูล จำนวน 3% (ร้อยละ 3) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาซื้อจากผู้ชนะประมูล โดยค่าพรีเมียมนี้จะต้องชำระให้แก่ผู้ดำเนินการประมูล (บริษัท ควอลิตี้ อ๊อกชั่น จำกัด) ในวันที่วางเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการขาย

  • ที่ดินแปลงนี้จะประมูลขายตามสภาพในปัจจุบัน
  • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 2% (ร้อยละ 2) ผู้ขายและผู้ซื้อชำระฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ทางผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน

            ผู้ซื้อทรัพย์สินยอมรับว่า ผู้ขายและผู้ดำเนินการประมูล รวมทั้งตัวแทนของผู้ขายและผู้ดำเนินการประมูล ไม่เคย มิได้กระทำ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งการแสดงออก การรับรอง การรับประกัน การให้คำมั่น การให้ข้อตกลง การให้สัญญา หรือการค้ำประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต อันเกี่ยวกับสภาพ มูลค่าคุณภาพ หรือลักษณะที่แท้จริงของทรัพย์สิน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซึ่ง น้ำ ดิน สภาพภูมิประเทศ ความเหมาะสมในการใช้งานของทรัพย์สิน ผู้ซื้อทรัพย์สิน รับรอง ตกลง และยอมรับต่อไปว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง (Due Diligence) ด้วยตนเองก่อนที่จะเสนอราคาประมูลภายในวันเวลาที่กำหนด ผู้ขายและผู้ดำเนิน การประมูลตลอดจนตัวแทนของผู้ขายและผู้ดำเนินการประมูลจะไม่ต้องรับผิดหรือถูกผูกมัด ไม่ว่าโดยลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยวาจา หรือโดยลายลักษณ์อักษร อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทั้งสิ้น อนึ่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อทรัพย์สินที่จะต้องสืบสวน ตรวจสอบ พิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวเอง ถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง การวางแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างพัฒนาอสังหาฯ รวมตลอดทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และอสังหาฯ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ขายและผู้ดำเนินการประมูล ตลอดจนตัวแทนของผู้ขาย และผู้ดำเนินการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และทรัพย์สิน

 

ข้อมูลการประมูล

ผู้สนใจสามารถนัดเข้าชมพื้นที่จริงก่อนวันสุดท้ายของการยื่นซองประมูล

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

บจก.ควอลิตี้ อ๊อกชั่น โทร. 02-681-6300, 081-620-0046

 

อ่าน 693 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved