ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2566)
  AREA แถลง ฉบับที่ 97/2567: วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด ณ ธันวาคม 2566

 

            ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                         5.27%

            ซิเมนต์                                       11.52%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       16.71%

            เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก               29.29%

            กระเบื้อง                                      7.42%

            วัสดุฉาบผิว                                   3.24%

            สุขภัณฑ์                                       2.06%

            อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา               12.47%

            วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                        12.02%

            รวม                                        100.00%

 

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือน กันยายน 2566-ธันวาคม 2566 (ไตรมาสที่ 3 ปี 66-ไตรมาสที่ 4 ปี 66) สรุปว่ามีการลดลงวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.52% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ซีเมนต์ลดลง -0.20% เหล็กลดลง -1.33% กระเบื้องลดลง -0.54% วัสดุฉาบผิว ลดลง -0.18% สุขภัณฑ์ ลดลง-3.91% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลง -2.38% วัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ เพิ่มขึ้น +4.58% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น +0.27% อุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น +0.19% วัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม่มี โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

 

            ดัชนีรวม                                     -0.52%

            ไม้                                             +4.58%

            ซีเมนต์                                       -0.20%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       +0.27%

            เหล็ก                                         -1.33%

            กระเบื้อง                                    -0.54%

            วัสดุฉาบผิว                                 - 0.18%

            สุขภัณฑ์                                     - 3.91%

            อุปกรณ์ไฟฟ้า                              +0.19%

            วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                         -2.38% 

 

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +0.29% ในไตรมาสที่ 4/2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 

            1. ค่าวัสดุ                                        60%           -0.52%               59.69%

            2. ค่าแรง                                         20%          +3.00%              20.60%

            3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ               20%          +0.00%              20.00%

                                                           100.00%                                  100.29%

            สรุป                                                                                         +0.29%

 

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2566 มีผลออกมาดังนี้:

 

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนธันวาคม 2566      

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน 2566 (กันยายน 2566-ธันวาคม 2566)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2566-ธันวาคม 2566 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -0.52% โดยราคาวัสดุกลุ่มที่ราคาลดลง คือ กระเบี้อง วัสดุฉาบผิว เหล็ก สุขภัณฑ์ วัสุดก่อสร้างอื่นๆ ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น ทุกหมวด คือ ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนกลุ่ม ราคาคงที่ คือ ไม่มี เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -0.52%

            3. ค่าแรงงาน มีการปรับเพิ่มขึ้น จากประกาศปรับเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำในปี 2567 (กรุงเทพฯ ปรับจาก 353 บาท เป็น 363 บาท ปรับเพิ่มประมาณ 3%)

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.29% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างลดลงเล็กน้อย

 

รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

https://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

 

 

อ่าน 3,051 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved