งานศพ อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ กรรมการที่ปรึกษา AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 143/2567: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 16:00 น. อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ กรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ถึงแก่กรรม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลฯ จึงขอแจ้งข่าวพิธีศพของ อ.วสันต์ ดังนี้:

 

พิธีศพอาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

ณ วัดนวลจันทร์ ศาลา 3

28 กุมภาพันธ์ 2567   16:00 น. รดน้ำศพ

                            18:00 น. สวดพระอภิธรรม

29 กุมภาพันธ์ 2567   18:30 น. สวดพระอภิธรรม

1 มีนาคม 2567        10:30 น. เจริญพระพุทธมนตร์ ถวายภัตตาหาร สวดมาติกาบังสุกุล

                            18:30 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

                            19:15 น. สวดพระอภิธรรม

2 มีนาคม 2567         16:00 น. ฌาปนกิจ

 

สำหรับประวัติ อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ เป็นดังนี้:
http://www.drsuthichai.com/index.php?Content=service&id=157&id_run=3&view=yes

 

 

อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
ชะตา 7 กรกฎาคม 2499

มรณะ 27 กุมภาพันธ์ 2567


ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (พ.ศ.2513 - 2517)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2521)
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2547)

 

ประวัติการทำงานด้านกฎหมาย

 • ทนายความ (พ.ศ. 2522 - 2532)
 • นิติกร การเคหะแห่งชาติ (พ.ศ.2525 - 2532)
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (พ.ศ.2522 – 2532)

 

ประวัติการทำงานด้านสื่อสารมวลชน (โทรทัศน์และวิทยุ)

 • กรรมการบริหาร บริษัท ภาษร โปรดัคชั่น จำกัด (ผลิตรายการ “ทีวีวาที” ช่อง 9 อสมท.)
 • วิทยากรรายการ “ทีวีวาที” ช่อง 9 อสมท.
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปีช อิมมอทอลลิตี้ ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท สปีช เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการ “คารมเฉือนคารม” ช่อง 3 / รายการ “55 มาเหนือเมฆ” ช่อง 5 / รายการ “คู่ปากคู่ปรับ” ช่อง 3 / รายการ “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” ช่อง 3 / รายการ “แฟมิลี่โชว์” ช่อง 3 / รายการ “ยุทธจักรนักขาย” ช่อง 11)
 • ผู้ประกาศข่าวรายงานอากาศ รายการ “อุตุพยากรณ์” ช่อง 3
 • พิธีกรรายการ “เพื่อโลกสีเขียว” ช่อง 5
 • พิธีกรรายการ “สคบ.เพื่อประชาชน” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ช่อง 11
 • ดำเนินรายการชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงทำเงิน วิทยุ FM.96.5 Mhtz (Business Radio)

 

ประวัติการทำงานด้านการฝึกอบรม

 • วิทยากรศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน (Youth Training Center : YT ซึ่งเป็นองค์กร NGO)
 • วิทยากรศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (Management Training Limited : MTL)
 • ฝ่ายวิชากร และวิทยากรสถาบันพัฒนาการพูดและการบริหาร (Executive & Speaking Development Institute : ESDI)
 • ก่อตั้ง และเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพ” ของสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในการทำงาน” ของสถาบัน ฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “หัวหน้างานชั้นยอด” ของสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “ยกเครื่องเรื่องการขาย” ของสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
 • ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมยุคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมหลักสูตร “การขายในยุคเศรษฐกิจใหม่”
 • ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างานและผู้จัดการสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
 • วิทยากรพิเศษหลักสูตร “Mini Master in Management” (MMM) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยากรพิเศษหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างาน” ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยากรพิเศษวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเตรียมทหาร
 • วิทยากรพิเศษหลักสูตร “สร้างผู้นำทีมขายให้เหนือว่ามือทอง”, “Nano MBA” และ “สูตรผสม สำเร็จ เพื่อยกระดับการบริการ เหนือลูกค้าคาดหวัง” (The Alchemy of Service Platinumship) ของ MGA. (Marketing Guru Associate)
 • วิทยากรพิเศษรายการ “แม่ไม้นักบริหาร” และ “เพลินกับงานสำราญกับชีวิต” ทาง UBC
 • วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ รวมแล้วกว่า 200 หน่วยงาน ตลอดระยะเวลา จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 20 ปี

 

งานเขียน / เทปเสียง

 • เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานในนิตยสารรุ้งรายเดือน / นิตยสารญาดา / บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในนิตยสารรายสัปดาห์อาทิตย์ (ข่าวพิเศษ)
 • เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในนิตยสาร Business Owner (Network News) และหนังสือพิมพ์รายปักษ์ The Power Network รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายปักษ์ In Marketing
 • หนังสือเล่ม :- พลังพูด พลังเพิ่ม / จะทำชีวิตอย่างไรในยุค IMF. / กะเทาะเปลือกมนุษย์ MLM / ขายให้มันสง่างามหน่อย / ขายให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อย / ขายให้มันมีความสุข – หน่อย / เปิดโลกฝึกอบรมยุคโลกาภิวัตน์ฯ (บรรณาธิการ)
 • เทปเสียง “พลังแห่งการพูดในที่ชุมนุมชน” / “5 ดี แห่งชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

 

งานทางสังคม

 • กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • อนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสโมสรไลอ้อนส์ สาทร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2540 - 2544)
 • กรรมการที่ปรึกษาบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)
อ่าน 108 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved