เห็นต่างจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
  AREA แถลง ฉบับที่ 123/2563: วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            AREA แถลงฉบับนี้เผยแพร่ความเห็นของ ดร.โสภณที่ได้จัดทำคลิปเห็นต่างจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เรื่องเศรษฐกิจชาติ (ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในสภาที่เพิ่งผ่านพ้นไป)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดทำคลิปเห็นต่างจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เรื่องเศรษฐกิจชาติ โดยสามารถชมด้วยวิจารณญาณได้ ดังนี้

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,116 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved