Page 1,2,3 [1]
ใบสมัครงาน
AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
5/15 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์0.2295.3905 โทรสาร 0.2295.1154 http://www.area.co.th/ E-mail: hr@area.co.th
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/Position Applying For: เงินเดือนที่ต้องการ/Expected starting salary
หลักฐานประกอบการสมัครงาน (ใช้สำเนา)
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 1 รูป
บัตรประชาชน
ใบรับรองการศึกษา
ทะเบียนบ้าน
ใบขับขี่
ใบเปลี่ยนชื่อ
 
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย): เพศ (Sex) ชาย (Male)
หญิง (Female)
Name-Surname:
วัน/เดือน/ปี/เกิด/Date of birth: สัญชาติ/Nationality: เชื้อชาติ/Race: ศาสนา/Religion:
ตย. 19/09/2524
อายุ/ Age:
ส่วนสูง/Height:
น้ำหนัก/Weight:
ตำหนิ/Scars:
กรุ๊ปเลือด/Blood group:
สถานที่เกิด/Place of Birth: เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก (Mobile Phone)
E-mail: เบอร์โทรศัพท์บ้าน/สำนักงาน (Home/Office)
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก/Present Address :
ที่อยู่ถาวร/Permanent address :
บัตรประชาชนเลขที่ (ID. Card No.)
วันออกบัตร (Date of Issue)
บัตรหมดอายุ (Expiry date)
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต (Issued at)
จังหวัด (Province)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID)
ที่พัก (Residence) บ้านตนเอง (Own House)
อาศัยอยู่กับคนอื่น (Live with Other)
บ้านเช่า (Rent Home) อยู่กับบิดามารดา (Live with Parents)
สถานภาพสมรส (Marital_Status)

กรณีสมรสแล้ว (If Married)
โสด Single

จดทะเบียน Registered
สมรสแล้ว Married

ไม่จดทะเบียน Non-Registered
หย่า Divorced

มีบุตร คน
แยกกัน Separated
ไม่มีบุตร
สถานะทางทหาร:
Military_Service:
เกณฑ์แล้ว (Served)
ได้รับการยกเว้น (Exempted)
ยังไม่ได้เกณฑ์ (Not yet)
ศึกษาวิชาทหาร (Military Studied)
ชื่อบิดา/Name of Father: อายุ/Age อาชีพ/Occupation:

เบอร์โทรศัพท์/ Telephone:

มีชีวิต/Still living ถึงแก่กรรม/Deceased  
ชื่อมารดา/Name of Mother: อายุ/Age อาชีพ/Occupation:

เบอร์โทรศัพท์/ Telephone:

มีชีวิต/Still living ถึงแก่กรรม/Deceased  
Page 1,2,3 [2]
มีพี่น้องรวม คน เป็นบุตรคนที่
ลำดับ
No
ชื่อ – สกุล
Name
อายุ
Age
อาชีพ / ตำแหน่ง
Occupation / Position
สถานที่ทำงาน
Employer
โทรศัพท์
Telephone
1
2
3
4
5
 
การศึกษา การฝึกอบรม ความสามารถพิเศษ EDUCATION - TRAINING - QUALIFICATIONS - SKILLS
ระดับการศึกษา
Level
ชื่อสถาบัน
Name of Educational Institute
ปีที่จบ
Graduation year
สำเร็จชั้น
Graduation Level
เกรดเฉลี่ย
GPA.
สาขา/คณะ
Major Subject
ประถม : Primary
มัธยม : Secondary
อาชีวะ/วิชาชีพ : Vocational
มหาวิทยาลัย : University
อื่น ๆ
พิมพ์ดีดกี่คำต่อนาที (Typing skill (wpm)) T ไทย : คำ/นาที E อังกฤษ : คำ/นาที
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ความสามารถอื่นที่ท่านมี หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรมที่ได้รับ (List other special skills or licenses)
1.
2.
3.
ความสามารถด้านภาษา
Foreign Languages
พูด : Speaking อ่าน : Reading เขียน : Writing
ขับรถยนต์: ได้ ไม่ได้ มีรถยนต์ของตัวเองหรือไม่: ไม่มี
มี ประเภท รถปิกอัพ รถเก๋ง
ใบอนุญาตขับขี่ : มี ไม่มี
ขับรถจักรยานยนต์: ได้ ไม่ได้ มีรถเป็นของตัวเองหรือไม่: มี ไม่มี ใบอนุญาตขับขี่ : มี ไม่มี
 
ประวัติการทำงาน EMPLOYMENT RECORD
เดือน/ปีที่เข้าและออกจากงาน
Period of Employment
ชื่อหน่วยงาน
Employer
เบอร์โทรศัพท์
Telephone
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary
สาเหตุที่ลาออก
Reason for leaving
Page 1,2,3 [3]
บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักท่านดี แต่ไม่ใช่ญาติ) PERSONAL REFERENCES
ชื่อ-สกุล
Name
เกี่ยวข้องเป็น
Relationship
สถานที่ทำงาน
Firm Address
ตำแหน่ง
Position
โทรศัพท์
Telephone
ในตำแหน่งที่ต้องมีการค้ำประกัน : Can you provide a guarantor ? ไม่ขัดข้อง : Yes ขัดข้อง : No
ในการปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนต่อไป : Can you work shift work ? ไม่ขัดข้อง : Yes ขัดข้อง : No
ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม :
Can you rotate your work position ?
ไม่ขัดข้อง : Yes ขัดข้อง : No
ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ / In case of emergency or accident please contact: โทรศัพท์ / Telephone
บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จักคุ้นเคย ชื่อ :
Relatives or friends working in this company
ความสัมพันธ์ :Relationship
ท่านพร้อมปฏิบัติงานภายในกี่วัน / Date available to start work เหตุผลที่มาสมัครที่นี่:
ท่านทราบข่าวจาก / You learnt of the vacancy from
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าให้ข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ยกเลิกการว่าจ้างได้โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
I hereby certify that all above information is the truth. If any statement is incorrect I agree to cancel the employment without any argument.


ลงชื่อ………………………………………ผู้สมัคร
วันที่………./…………../………….
 
ยืนยัน: 1639 (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
 
Home
หรือติตต่อฝ่ายบุคคล โทร.0-2295-3905 ต่อ 104
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 5/15 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120